Innkalling til 

ÅRSMØTE

i Ingedal jaktsammenslutning
torsdag 30. september 2021 kl.19.00
på Ingedal grendehus

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Årsmelding og regnskap
 5. Innkommet sak:
 6. Valg:
  1. Valg av formann (1 år)
  2. Valg av 2 styremedlemmer (2 år)
  3. Valg av 3 varamenn i nummerorden (1 år)
  4. Valg av 2 revisorer (1 år)
  5. Valg av 1 nytt medlem til valgkomiteen (3 år)

Medlemmer (grunneiere) har stemmerett; andre må ha med fullmakt for å stemme.

Årsmelding for Ingedal Jaktsammenslutning 2010-2021

Årsmøtet for 2020 med etterfølgende jaktmøte ble holdt på Ingedal grendehus 22. september 2020.

Valgene på årsmøtet gjorde at styret ble slik:

Formann                       Ole A. Heltorp                    (for 1 år, valgt 2020)
Nestformann                 Tore Syverstad                  (for 2 år, valgt 2019)
Styremedlem                Ulf Johansen                      (for 2 år, valgt 2020)
Sekretær                       Lars Magne B. Østby         (for 2 år, valgt 2020)
Styremedlem                Morten Wister                     (for 2 år, valgt 2019)

Varamenn har vært Benjamin Syverstad, (deltatt på styremøter)  Ole Rød og Jon Fredheim
Revisorer er Jon Harald Bjørnstad og John Einar Molteberg.
Valgkomite er Håvard Prangerød Torskenes, Åsmund Gaulin og Per Olav Holstangen.

Valgkomiteen rettet en anmodning om at laget bør vurdere at andre enn grunneiere kan velges til styreverv fordi det meget vanskelig å skaffe kandidater blant grunneierne i 2020. Dette ble diskutert på årsmøtet i 2020 og styret har jobbet med dette i inneværende periode.

Bankfullmakten har vært hos formannen dette året. Styret har gjennomført 6 styremøter. Vi har kommet inn i en digital tidsalder, og gjennomført alle styremøter digitalt som Teams-møter. Dette har fungert utmerke

Vår tidligere bankforbindelse ble endret i forbindelse med at alle kontoer i Norge skal være knyttet til organisasjonsnummer eller et personnummer. (Nasjonale føringer i forbindelse med anti hvitvasking arbeidet). Styret har inneværende år arbeidet med saken, men trenger en vedtektsendringer for å få dette i orden. Dette er grunn til behovet for endring i lagets vedtekter i §6. (Se egen sak senere i årsberetningen.)

Lagets kapital (bankinnskudd) har av den grunn fortsatt dette året vært ivaretatt av lagets tidligere formann Stig Ravnemyr på hans private konto.

Dette vil i sin helhet bli overflyttet så snart laget har opprettet sin nye konto i Eidsberg sparebank.

Elgjakta 2020 

Vedr. elgjakta 2020 henviser styret til jaktlagets hjemmeside:

Elgjakta 2020 - ingedaljakt.simplesite.com

Rådyrjakta- jaktsesongen 2020/21

Fom. denne jaktsesongen har styret i jaktlaget endret bruk av gjestekort og salg av bukkekort. Tidligere har jaktlaget solgt et vist antall bukkekort, og henvist disse jegeren til bestemte områder i vårt terreng. Styret har brakt i erfaring at medlemmer ønsker å selge denne jakten selv, og ha et selvstendig ansvar for denne delen av jakta. Herunder kvalitetssikre bruk av ettersøkshund mm.

Av den grunn har styret bestemt følgende rutiner fom. inneværende rådyrjaktsesong:

Alle medlemmer av jaktsammenslutningen har rett til å felle et rådyr på egen eiendom. Dette er uavhengig av medlemmets areal. Ut over dette gjelder kommunens arealkrav på 300daa. Dvs at medlemmer som eier 600daa utmark har mulighet for 2 rådyr. 900daa gir rett til 3 dyr. osv.

Når «gjestejegere» benytter eiendom til en bestemt grunneier og dette er avtalt og klarert (i tråd med regelverk mht ettersøkshund mm.) trengs ikke gjestekort som tidligere.

Det totale arealet for Ingedal jaktsammenslutning er nå 17 977 daa. Dette medfører at vi nå har en kvote på 60 dyr mot tidligere 73.

 

Terrengutleie. Østfold Fuglehundklubb leier fortsatt terreng for sine treninger og prøver. Nåværende avtale gjelder til 01.04.2022.

Elghytta har vært fulgt opp av Benjamin Syverstad og brukes sporadisk.

Medlemskap.

Ingedal Jaktsammenslutning har 58 registrerte medlemmer.

 

Forslag til vedtektsendringer for Ingedal jaktsammenslutning.

 

Vedtektsendringen i § 3 kommer som en naturlig konsekvens av årsmøtevedtaket fra 2020 knyttet til deltakelse i styret i jaktsammenslutningen.

Endringene i §6 er knyttet til en tilbakemelding (krav) fra Brønnøysund mht. å få et organisasjonsnummer slik at vi kan opprette en bankkonto i vår nye bankforbindelse Eidsberg Sparebank.

Forslag er lagt inn med kursiv.

§ 3      Styret

Sammenslutningen ledes av ett styre på 5 -fem- personer , hvor minst 3 er medlemmer, pluss tre varamenn valgt i nummerorden.

Formann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er beslutningsdyktige når minst tre personer er til stede. Det kreves da enstemmighet. Styret skal følge med i alt av interesse for sammenslutningen og treffe nødvendige tiltak for å fremme sammenslutningens formål. Sammenslutningen har ikke daglig leder.

         

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet , sendes skriftlig til formann senest 2 uker

før årsmøtet som holdes innen 1. oktober. Styret skal avgi årsmelding med revidert

regnskap. Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig . Innkalling skal skje senest 3

ukerfør årsmøtet. Årsmøtet ledes av formann eller en annen valgt av årsmøtet.

Styret utsteder jaktkort og gjestekort etter årsmøtets retningslinjer. Av kort blir det

utstedt ett til hver grunneier lydende på hovedbølets gårdsnr,  og kan brukes av den

jaktberettigede og  hans familie.

 

Det skal føres protokoll under styrets forhandlinger. Styret samles så ofte som

formann finner det nødvendig eller når ett styremedlem forlanger det. Styret velger

selv blant sine personer , nestformann , kasserer og sekretær.

 

§ 6     Oppløsning

 Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av ett årsmøte etter at det har vært

foreslått ved foregående ordinære årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelen må

være tilstede.

 

Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt ordinært eller

ekstraordinært årsmøte med vanlig flertall blant de møtende. Ved oppløsning skal

lagets nettoformue enten brukes på foreningens formål, eller gis til et annet ideelt

formål.

 

Styret 24.09.2021

Regnskap for 2020-2021

Regnskap for 2020-2021

Innkomne saker

Morten Wister har fremmet to forslag:

§2 i vedtektene mangler en presisering i områdebeskrivelsen og styret foreslår at følgende parentes legges til:…..til Røsneskilen (med unntak av gnr 1117, bnr 3 som tilhører Myralaget i Halden kommune). Fra Røsneskilen…….

Dette punktet i retningslinjene ønsker forslagsstiller fjernet:
«Jeger som har betalt kontingent, men ikke deltatt i jakten, får maks 1/3 part ved første deling, dog ikke mer enn minstepart som blir tildelt jeger som har deltatt i jakten.»
Styret legger forslaget fram for årsmøtet uten innstilling

Valgkomiteens innstilling

Hei.

Nå har valgkomiteen jobbet en stund og tatt mange telefoner. Vi har forholdt oss til gammelt reglement om at styremedlem skal være grunneier siden vedtektsendring ikke er vedtatt enda.

Vi har i år ikke klart å finne kandidat til ledervervet da samtlige vi har spurt har svart nei.

Her kommer vårt forslag til valg:

Leder:???????

Nestleder: Stig Ravnemyr (valg)

Styremedlem: Ulf Johansen (Ikke på valg)¨

Sekretær: Lars Magne Østby (ikke på valg)

Styremedlem: Knut Aarskog (valg)

1.Vara:Ole Røed (valg)

2.Vara: Geir Olav Schulstad (Inghild Schulstad) (valg)

3.Vara: Ulf Martin Aasen (valg)

Revisorer:

John E. Molteberg (gjenvalg)
Jon Harald Bjørnstad (gjenvalg)

Valgkomite

Åsmund Gaulin (ikke å valg)

Per Olav Holstangen (ikke på valg)

Arild Bakke (Valg)

Elgmøte / Jaktmøte for Ingedal jaktsammenslutning.

Dato:          Torsdag 30. september 2021
Sted:          Ingedal grendehus
Tid:            Ca. kl. 20.30

Sakliste:

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Planer for årets elgjakt
 3. Valg av jaktledelse
 4. Fastsette årets kontingent
 5. Eventuelt

Velkommen!

Styret

Del denne siden