VEDTEKTER

§ 1. Formålsparagraf.
Ingedal jaktsammenslutning har som formål å opparbeide og ivareta viltstammen og drive en passende beskatning innenfor jakt- og viltlovens bestemmelser. Sammenslutningen er jaktområde for elg, rådyr, småvilt, fugl, fisk og rovdyr på de vilkår som Viltloven bestemmer.

§ 2. Medlemmer
Alle grunneiere i sammenslutningens område som har minst 50 da skog og annen utmark kan være med­lemmer.

Sammenslutningens område er i Sarpsborg kommune:
Fra Rokkeveien langs grensen til Halden kommune og ut til Røsneskilen (med unntak av gnr 1117, bnr 3 som tilhører Myralaget i Halden kommune). Fra Røsneskilen går grensen langs kysten til Høysand og videre forbi Nedre og Øvre Guslund, langs bekken mellom Østre og Vestre Løkke til Bergerhaug og videre til Rønneldveien. Grensen fortsetter langs denne til krysset med Rognemyrveien, videre til delet mellom Tegneby - Oremo mot Rød, siden til delet Gåserød - Prangerød, så til Rokkeveien mot Rognemyr.

Medlemskapet gjelder for 10 år. Medlemskontingent betales ikke. Ved eierskifte kan medlemskapet sies opp innen et år etter eien­dommens overtagelse. Finner ingen oppsigelse sted, fortsetter medlemskapet å gjelde nye 10 år. Etter denne tid kan medlemskapet sies opp av den grunneier som måtte finne det ønskelig, men innen 1. januar. Den grunneier som melder seg ut kan ikke søke medlemskap i Sammenslutningen før 3 år etter utmeldelsen. Eventuelt overskudd av driften legges til egenkapitalen.

§ 3. Styret.
Sammenslutningen ledes av et styre på 5 - fem – personer, hvor minst 3 er medlemmer, pluss varamenn valgt i nummer­orden. Formann har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 medlemmer er til stede. Det kreves da enstemmighet. Styret skal følge med i alt av interesse for sammenslutningen og treffe nødvendige tiltak for å fremme sammenslutningens formål. Sammenslutningen har ikke daglig leder.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, sendes skriftlig til formann senest 2 uker før årsmøtet som holdes innen 1. oktober. Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap.
Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig. Innkalling skal skje senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet ledes av formann eller en annen valgt av årsmøtet.

Styret utsteder jaktkort og gjestekort etter Årsmøtets retningslinjer. Av kort blir det utstedt ett til hver grunneier Iydende på hovedbølets gårdsnr, og kan kun brukes av den jaktberettigede og hans familie.

Det skal føres protokoll under Styrets forhandlinger.

Styret samles så ofte som formann finner det nødvendig eller når et styremedlem forlanger det. Styret velger selv blant sine personer nestformann, kasserer og sekretær.

§4. Årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1.oktober.

Årsmøtet skal:

  1. Velge møteleder
  2. Velge referent
  3. Velge 2 til å underskrive protokollen
  4. Godkjenne årsmelding og regnskap
  5. Valg:

a)    Valg av formann 1 år av gangen

b)    Valg av 4 – fire – styremedlemmer for 2 år av gangen. 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

c)    Valg av 3 varamenn i nummerorden

d)    Valg av 2 revisorer

e)    Valg av valgkomite som består av 3 medlemmer. De velges for 3 år.  1 medlem er på valg hvert år.

Valgkomiteen skal legge fram forslag til alle valg som skal gjøres i årsmøte.
Valg av formann skal være skriftlig. Andre valg kan gjøres ved stemmetegn.


Årsmøtet skal behandle innkomne forslag og andre saker som blir tatt opp av Styret eller saker som årsmøtet vil behandle.
Sammenslutningens medlemmer plikter å motta valg som tillitsmenn i sammenslutningen. Dog kan de fritas for like lang tid som sin funksjonstid. Alle vedtak innen sammenslutningen skjer med enkelt flertall. Til endringer kreves 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag om lovendringer skal være tatt med på sakslisten for å kunne behandles på det ordinære årsmøtet.

§5. Jakt.

Småviltjakt.
Ved bruk av gjestekort er grunneier ansvarlig. Kortets varighet gjelder for inneværende jaktsesong. Kortet må alltid medbringes under jakt og fremvises på forlangende. Hvis grunneier ikke deltar må jakten kun foregå på grunneiers eiendom. Ved overtredelse av disse retningslinjer kan kortet inndras.

Elg- og rådyrjakt.
Henviser til egne bestemmelser fra Årsmøtet og Viltnemd.

§6 Oppløsning.
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått ved fore­gående ordinære årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelen må være tilstede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte med vanlig flertall blant de møtende. Ved oppløsning skal lagets nettoformue enten brukes på foreningens formål, eller gis til et annet ideelt formål.
--------------------------
Disse reviderte vedtekter for Ingedal jaktsammenslutning ble sist endret på årsmøtet 30.09.2021 på Ingedal grendehus i Sarpsborg kommune.

Del denne siden