RETNINGSLINJER FRA ÅRSMØTET

Bestemmelser for elgjakta og kjøttfordeling. (Vedtektene §5)

Elgpartering mellom grunneiere som ikke deltar på jakt:
En grunneierpart er ca. 8 kg og hele dyr skal benyttes.

Skogareal fra 50 da til 500 da           gir       1 part

501 da til 1000 da       gir       2 parter

1001 da til 1500 da     gir       3 parter

1501 da til 2000 da     gir       4 parter.

Dersom det felles færre dyr så ikke kvoten rekker rundt, starter neste års deling på de gjen­stående. De som gjenstår skal få beskjed.

For jegere gjelder: Ved hver gangs deling får hver deltakende grunneier kjøtt etter hvor mange dager vedkommende har deltatt i jakten.


Bestemmelser for jakt og gjestekort jf.
(Vedtektene §3 og §5)

Bestemmelsene gjelder for småvilt-, bever- og rådyrjakt.

Jaktkort

Det utstedes ett jaktkort til hvert medlem. Jaktkortet kan benyttes av grunneieren og hans nære familie. Kortet kan benyttes på hele sam­menslutningens område. Kortet gjelder for 10 år og følger tiåret (for eksempel 2010-2019).

Gjestekort

  • Styrets leder kan utstede gjestekort for hver eiendom.
  • I følge med grunneier kan gjesten jakte på hele sammenslutningens område.
  • Deltar ikke grunneieren, og gjesten jakter alene, kan jakten kun forgå på grunneierens eiendom. I slike tilfeller skal grunneieren vise gjestejegeren hvor eiendommens grenser går.
  • Grunneieren skal gå god for jegeren, og at han/hun har godkjent jegerprøve og tilgang på sporhund.
  • Ved overtredelse av retningslinjene kan kortet bli inndratt.
  • Gjestekortet gjelder for ett jaktår.

For begge typer kort gjelder: Rapport til styret på felte

  • rådyr innen 31.12 (kjønn og alder)
  • bever innen 30.04.

Bestemmelser for rådyrjakt (Vedtektene §5)

Jaktsammenslutningen søker om tildeling av rådyrkvote. Normalt ligger det 300 da bak hver fellingsrett på rådyr. Et medlem av jaktsammenslutningen kan årlig felle ett rådyr for første påbegynt 300 da godkjent areal. Dette vil si at alle medlemmer kan felle ett rådyr uavhengig av hvor stort medlemmets areal er. For rådyr nummer to må man ha 600 da eller mer osv. Mindre tilgrensede eiendommer kan i fellesskap oppnå så stort areal at flere dyr kan felles. Et slikt samar­beid skal før jakta starter, meldes til sammenslutningens styre. Styret gis anledning til å selge et nærmere angitt bukkekort (gevirjakt), for den perioden denne jaktformen gjelder. Jegeren får til­delt et område bukkejakta kan foregå. Tildelingen skal skje i samråd med aktuell grunneier/e.

----------------------
Retningslinjene er vedtatt på årsmøtene i 1993, 2006, 2018 og 2019.

Del denne siden